Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

  09:57 !! 17/05/2020

Thời đại Hồ Chí Minh là thời đại rực rỡ trong lịch sử Việt Nam. Không chỉ giành được độc lập dân tộc, vững bước lên chủ nghĩa xã hội, mà Việt Nam đang từng bước khẳng định bản lĩnh và vị thế trên trường quốc tế. Trong sự phát triển đó, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng con người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội như kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam. 

Ra đi tìm đường cứu nước khi 21 tuổi, với khát vọng giành độc lập tự do cho dân, cho nước, Hồ Chí Minh đã bôn ba khắp năm châu bốn biển, vừa lao động, học tập, vừa quan sát, nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm của các cuộc cách mạng điển hình trên thế giới. Chính cuộc hành trình này đã giúp Người hiểu rõ cội nguồn những khổ đau của nhân dân lao động. Đó là sự áp bức, bóc lột của chủ nghĩa tư bản đế quốc; sự mất tự do của các nước thuộc địa; sự bất bình đẳng của các giai cấp. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến với chủ nghĩa Mác – Lênin một cách tự nhiên, như một tất yếu lịch sử. Bởi ở đó, Người tìm thấy con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam; đó là giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng con người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1930, cùng Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, đường lối cách mạng Việt Nam đã cơ bản được hình thành, con đường cứu nước của Việt Nam đã cơ bản được xác định. Và trong quá trình vận động của cách mạng, tư tưởng, đường lối đó ngày càng được bổ sung, phát triển và hoàn thiện dần, trở thành ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Nhà nước do dân làm chủ đầu tiên trong lịch sử dân tộc. Đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, xây dựng hậu phương lớn cho công cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà. Đó là thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là thắng lợi bước đầu với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế mà hiện nay nhân dân ta đang tiến hành.

Giáo sư – Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo: Chúng ta thấy được đóng góp vô giá của Bác, không chỉ với dân tộc, với thế giới mà còn với triển vọng và tương lai. Như trong Điếu văn đã khẳng định: Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Người, Người mất đi nhưng để lại di sản vô cùng to lớn, đó là thời đại Hồ Chí Minh.

Có thể nói, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, như một ngọn đuốc soi đường, chỉ lối; bảo đảm cho sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đảm bảo cho tương lai, tiền đồ vẻ vang của dân tộc Việt Nam trên con đường hiện thực mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nguồn TTV