Tryền thanh thành phố Thanh Hóa ngày 21.05.2020

  17:14 !! 21/05/2020