TP Thanh Hóa triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

  19:25 !! 08/04/2019

TP Thanh Hóa có diện tích tự nhiên 145,41 km2, dân số 360.295 người; 37 đơn vị hành chính gồm 20 xã, 17 phường. Qua rà soát thực trạng đơn vị hành chính, TP Thanh Hóa còn nhiều phường, xã chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Thực hiện Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. UBND thành phố đã và đang triển khai các bước để thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn.

Qua rà soát thực trạng đơn vị hành chính, TP Thanh Hóa còn 27 phường, xã chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên; 9 phường, xã chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số, trong đó có 2 xã Hoằng Long và Hoằng Lý chưa đạt cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Quy mô đơn vị hành chính quá nhỏ, không gian phát triển đô thị bị chia cắt, gây nhiều khó khăn, cản trở công tác lập kế hoạch, quy hoạch dài hạn, định hướng phát triển kinh tế – xã hội; nguồn lực địa phương bị phân tán; tổ chức bộ máy, biên chế ở các địa phương lớn; ngân sách nhà nước chi cho hoạt động của bộ máy nhiều. Đa số các đơn vị hành chính cấp xã thu ngân sách địa phương không đủ cân đối chi thường xuyên.

Xã Hoằng Long, một trong 6 đơn vị hành chính của thành phố sẽ sắp xếp theo tinh thần Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị

Để tăng quy mô đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển kinh tế – xã hội và hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị, đến thời điểm này, UBND TP Thanh Hóa đã xây dựng phương án nhập, thành lập đơn vị hành chính. Theo kế hoạch và phương án sắp xếp, TP Thanh Hóa sẽ nhập nguyên trạng xã Đông Hưng vào phường An Hoạch, dự kiến đổi tên thành phường An Hưng; Nhập nguyên trạng xã Hoằng Lý vào phường Tào Xuyên, dự kiến đổi tên thành phường Tào Xuyên; Nhập nguyên trạng xã Hoằng Anh vào xã Hoằng Long, dự kiến đổi tên thành xã Long Anh. Sau khi nhập, thành lập đơn vị hành chính, TP Thanh Hóa còn 34 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 14 xã và 20 phường. Theo lộ trình, các đơn vị trên địa bàn TP Thanh Hóa tổ chức triển khai, xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, lập và niêm yết danh sách cử tri xong trước ngày 1/4; Xây dựng đề án chi tiết nhập, điều chỉnh, thành lập đơn vị hành chính cấp xã xong trước ngày 5/5; Tổ chức lấy ý kiến cử tri hoàn thành chậm nhất ngày 5/5.

Việc tổ chức sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã lần này nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế – xã hội của thành phố và của tỉnh. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã gắn với việc mở rộng, thành lập đơn vị hành chính đô thị nhằm tăng tỷ lệ đô thị hóa của thành phố, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Trước những mục tiêu trên, UBND thành phố đã yêu cầu, các đơn vị, phòng ban có liên quan khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã phải đảm bảo tính tổng thể đồng bộ cách làm phù hợp, chặt chẽ, thận trọng, hiệu quả, chắc chắn, phù hợp với quy hoạch tổng thể, yêu cầu phát triển, bảo đảm ổn định về chính trị – xã hội, không gây xáo trộn lớn. Việc tổ chức sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã sẽ được thực hiện theo các nguyên tắc, tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô, dân số và các yếu tố đặc thù về lịch sử, truyền thống, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng và phong tục tập quán.

Có thể nói việc tổ chức sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo tinh thần Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, phù hợp với quy hoạch kinh tế – xã hội, quy hoạch hệ thống đô thị góp phần tăng tỷ lệ đô thị hóa của thành phố và của tỉnh.

Thu Hiền