TP.Thanh Hóa bố trí số lượng cán bộ, công chức xã, phường, chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thôn, tổ dân phố

  15:33 !! 01/07/2020

Sáng 1/7/2020, UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện các quy định về bố trí số lượng cán bộ, công chức xã, phường, chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thôn, tổ dân phố; Chủ tịch hội đặc thù ở xã, phường, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố. 

Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Trịnh Huy Triều – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố; Lê Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí trong BTV Thành ủy, trưởng các phòng, ban, các đoàn thể của thành phố; Chủ tịch UBND, MTTQ, cán bộ không chuyên trách ở 34 phường, xã trên địa bàn thành phố.

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; Nghị định số 232/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, chức danh, số lượng, mức thù lao đối với chủ tịch các hội đặc thù ở cấp xã, chức danh, số lượng, mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố, mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị- xã hội ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 551/KH-UBND ngày 26/6/2020 về bố trí số lượng cán bộ, công chức xã, phường, chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thôn, tổ dân phố; Chủ tịch hội đặc thù ở xã, phường, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố.

Mục đích của kế hoạch này nhằm sắp xếp, bố trí cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả phù hợp với quy định của các cấp. Khi triển khai quy định của các cấp về việc bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã đảm bảo duy trì hoạt động liên tục, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính trị ở các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố không bị xáo trộn; không ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân và sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn sau khi sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch 551, thành phố sẽ đồng thời giải quyết chế độ chính sách hợp lý cho những người dôi dư, đảm bảo đúng quy trình hiện hành của Nhà nước, của tỉnh, chế độ hỗ trợ của thành phố (nếu có).

Việc triển khai kế hoạch 551 về bố trí số lượng cán bộ, công chức xã, phường, chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thôn, tổ dân phố; Chủ tịch hội đặc thù ở xã, phường, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố sẽ hoàn thành trong tháng 7/2020.

Đồng  chí Trịnh Huy Triều – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Huy Triều – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu: Để thực hiện các quy định về bố trí số lượng cán bộ, công chức xã, phường, chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thôn, tổ dân phố; Chủ tịch hội đặc thù ở xã, phường, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố, UBND các phường, xã báo cáo cấp ủy và phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội cùng cấp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó quy định cụ thể về nội dung công việc, thời gian thực hiện, phân công các thành viên ban chỉ đạo hoặc cấp ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn các thôn, tổ dân phố trên địa bàn để tổ chức thực hiện. Các phòng, ban chuyên môn của thành phố tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, người hoạt dộng không chuyên trách và các chức danh khác ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã hội thực hiện tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận của xã hội, của các ngành, các cấp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, thành viên và nhân dân trong việc thực hiện các văn bản liên quan của Trung ương, của tỉnh. Phòng Nội vụ cần tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố triển khai các lớp tập huấn về bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức tại các phường, xã trong thời gian tới.

Thu Hiền