Tiến độ xây dựng xã, phường an toàn thực phẩm trên địa bàn TP Thanh Hóa

  10:07 !! 05/05/2019

Trong năm 2018, thành phố Thanh Hóa có 03 xã đạt tiêu chuẩn xã an toàn thực phẩm theo chỉ tiêu đề ra, đó là: Thiệu Khánh, Quảng Tâm và Hoằng Lý. Năm 2019, thành phố phấn đấu 34 xã, phường còn lại đạt các tiêu chí phường, xã an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, đến nay, tiến độ xây dựng phường, xã an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố đang chậm tiến độ.

Theo kế hoạch quý 1/2019, 07 phường, xã đăng ký gồm: Quảng Thành, Trường Thi, Tân Sơn, Đông Cương, Điện Biên, Phú Sơn, Đông Vệ phải hoàn thành. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chỉ có 02 phường Tân Sơn, Điện Biên đang hoàn chỉnh sửa hồ sơ đề nghị tỉnh thẩm định. 05 phường xã còn lại chất lượng hồ sơ chưa đảm bảo yêu cầu. Cụ thể:

Nhóm tiêu chí về Công tác chỉ đạo, điều hành: Các phường xã đã thành lập/kiện toàn Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm,  thành lập/kiện toàn Tổ giám sát cộng đồng. Trong tiêu chí này có những phường xã còn nhầm lẫn về tên gọi của các tổ chức, Ban chỉ đạo, Tổ đầu mối, chưa phân biệt được nhiệm vụ chức năng của các đơn vị, tổ chức; Đa số các phường, xã đã có ban hành quy chế, kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo xã, Ban Nông nghiệp hoặc đơn vị đầu mối quản lý ATTP, Tổ giám sát cộng đồng. Tuy nhiên việc xây dựng chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể về ATTP trong Nghị quyết hoặc kế hoạch phát triển kinh tế xã hội có những phường xã chưa rõ ràng hoặc chưa nhấn mạnh; Ban chỉ đạo phường, xã, Ban Nông nghiệp hoặc đơn vị đầu mối quản lý ATTP, Tổ giám sát cộng đồng các phường xã đa số đã hoạt động tuy nhiên vẫn có những đơn vị hoạt động thực sự chưa thường xuyên. Một số đơn vị chưa có giải pháp thực hiện hiệu quả về công tác ATTP và chưa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ cấp trên giao.

Một cửa hàng bán hoa quả đảm bảo ATTP tại phường Ba Đình

Nhóm tiêu chí về Công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn: Các phường, xã đều đã thực hiện việc tổ chức thông tin, tuyên truyền về  an toàn thực phẩm, mở sổ theo dõi thời gian, thời lượng và nội dung các bài phát thanh tuyên truyền về an toàn thực phẩm, có lưu trữ hồ sơ, viết bài tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của phường từ 1 đến 2 bài một tuần; các phường, xã đã chủ động tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về ATTP cho các hộ kinh doanh thực phẩm. Tuy nhiên, công tác này thực tế chưa đạt hiệu quả, thể hiện là các hộ sản xuất kinh doanh chưa nắm được kiến thức cơ bản về ATTP để áp dụng và thực hiện tuân thủ các quy định về ATTP.

Nhóm tiêu chí về cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định: Các phường, xã chưa thực sự kiểm soát hết các cơ sở SXKD thực phẩm trên địa bàn cũng như việc hướng dẫn các cơ sở SXKD thực phẩm tuân thủ các quy định còn nhiều lúng túng. Nhiều phường xã chưa phân rõ ngành nghề SXKD thuộc ngành nào quản lý. Tỷ lệ các bếp ăn tập thể được công nhận bếp ăn tập thể bảo đảm ATTP còn thấp.  Năm 2019 tỉnh giao cho Thành phố và phường, xã công nhận 03 bếp. Thành phố  đã thực hiện công nhận 02 bếp, còn 01 bếp và  01 bếp mới phát sinh, đang hoàn thiện để đề nghị cấp công nhận ATTP. Sở Y tế được giao cấp 32 bếp, đã cấp 03 bếp còn 29 bếp đang hoàn thiện về cơ sở vật chất và hồ sơ để đề nghị tỉnh cấp. Chỉ tiêu chợ kinh doanh thực phẩm được cơ quan có thẩm quyền thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn (đối với xã có chợ trong quy hoạch) hoặc cửa hàng kinh doanh thực phẩm (đối với xã không có chợ) đảm bảo điều kiện về ATTP. Đến nay đã có 04 phường, xã hoàn thành việc xây dựng chợ hợp chuẩn gồm Phú Sơn, Lam Sơn, Tân Sơn, Điện Biên và 02 phường Ngọc Trạo, Ba Đình không có chợ đã có cửa hàng ATTP, 02 xã Quảng Phú, Hoằng Đại chuẩn bị khai trương cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn. Như vậy có 08/34 phường xã hoàn thành chỉ tiêu này. Các phường, xã còn lại đang triển khai thực hiện. Tuy nhiên có một số chợ đang chuyển đổi và cơ sở vật chất không đảm bảo, đòi hỏi đầu tư lớn sẽ rất khó khăn thực hiện tiêu chí này như chợ Rạm xã Hoằng Long và chợ Chớp phường Tào Xuyên.

Chợ Điện Biên được công nhận là chợ đạt tiêu chuẩn đảm bảo ATTP

Nhóm tiêu chí về Công tác kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về An toàn thực phẩm: Các phường, xã đã thực hiện tổ chức kiểm tra, giám sát vào các dịp Tết nguyên đán, Tết Trung Thu, Tháng vệ sinh an toàn thực phẩm và các cuộc kiểm tra đột xuất. Tuy nhiên một số các biên bản chưa tuân thủ theo hướng dẫn của 3 ngành y tế, công thương, nông nghiệp. Kiểm tra chưa có xử lý phạt, đa số là nhắc nhở. Vì vậyk tiêu chí này cần phải hoàn thiện để đảm bảo đúng quy định.

Để đảm bảo tiến độ xây dựng các tiêu chí phường, xã ATTP theo kế hoạch thành phố đề ra, trong thời gian tới, các phường, xã tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, nộp đúng hạn về tổ thẩm tra của thành phố; thường xuyên tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn đến các cơ sở SXKD thực phẩm trên địa bàn để người SXKD nắm được những yêu cầu cơ bản của việc SXKD thực phẩm; Phối hợp với đơn vị quản lý chợ, tập trung thực hiện việc xây dựng chợ hợp chuẩn kinh doanh thực phẩm. Phấn đấu đến cuối năm 2019 thành phố là đơn vị đầu tiên của tỉnh đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Thanh Xuân