Thanh Hóa: Giải thể một số trường THPT trên địa bàn tỉnh

  15:00 !! 04/09/2019

UBND tỉnh vừa ban hành các quyết định về việc giải thể một số trường THPT để sắp xếp vào các trường THPT trên địa bàn tỉnh.
Ảnh minh họa

Cụ thể, giải thể 8 trường, gồm: Trường THPT Trần Phú (huyện Nga Sơn); Trường THPT Dương Đình Nghệ (huyện Thiệu Hóa); Trường THPT Triệu Thị Trinh (huyện Nông Cống); Trường THPT Trần Ân Chiêm (huyện Yên Định); Trường THPT Lưu Đình Chất và Trường THPT Lê Viết Tạo (huyện Hoằng Hóa); Trường THPT Nguyễn Xuân Nguyên (huyện Quảng Xương); Trường THPT Nguyễn Hoàng (huyện Hà Trung).

Lý do giải thể: Các trường THPT trên có vị trí và quy mô không phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục phổ thông cùa tỉnh; việc giải thể các trường THPT nhằm tập trung đẩu mối, nguồn lực cho hoạt động giáo dục phổ thông; bảo đảm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 19- NQ/TW, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đàng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 103/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp các trường THPT công lập hiện có tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025.

Theo Báo Thanh Hóa