Kỳ 1 – Thành phố Thanh Hóa qua các kỳ Đại hội

  08:55 !! 23/05/2020

Ngày 15-11-1945, tại Nhà Máy đèn, đồng chí Bùi Đạt, đại diện Tỉnh ủy đã triệu tập Hội nghị công bố Quyết định của Tỉnh ủy thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của Thị xã, do đồng chí Trần Tiến Quân (Trịnh Huy Lãng) làm Bí thư.

Chấp hành Chỉ thị của Tỉnh ủy, tháng 3/1946, tại tầng 2, Nhà Máy đèn đã diễn ra Hội nghị toàn thể bầu Thị ủy lâm thời, gồm 3 đồng chí: Trần Tiến Quân, Nguyễn Thị Nghiên và Võ Nguyên Lượng, do đồng chí Trần Tiến Quân làm Bí thư. Đây là tiền thân của Đảng bộ thành phố Thanh Hóa hiện nay.

75 năm thành lập và phát triển thành phố Thanh Hóa đã tổ chức thành công 20 kỳ đại hội và đang tích cực chuẩn bị cho đại hội đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan UBND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ I (1959-1960)

Giữa lúc cán bộ, đảng viên và nhân dân Thị xã quyết tâm hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ còn lại của kế hoạch 3 năm cải tạo và phát triển kinh tế-văn hóa (1958-1960), từ ngày 8 đến 12/1/1959, tại thị xã Thanh Hóa, Đại hội Đảng bộ thị xã đã tiến hành Đại hội lần thứ I (1959 – 1960).

Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ: Tích cực củng cố các tổ chức thợ thủ công, tiểu thương lao động, nông dân vào con đường làm ăn tập thể…, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng là phải ra sức củng cố Đảng bộ vững mạnh về tổ chức, kiên định về lập trường tư tưởng, đủ sức lãnh đạo toàn dân hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa I gồm 9 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Đặng Văn Bôi được bầu giữ chức Bí thư Thị ủy, đồng chí Hồ Văn Huấn giữ chức Phó Bí thư.

Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ  II (1960-1961)

Để đánh giá kết quả công tác lãnh đạo phong trào cách mạng, những thành tích đạt được của Đảng bộ và nhân dân Thị xã trong năm 1959 và đề ra nhiệm vụ, phương hướng của Đảng bộ trong năm 1960, từ ngày 10 đến ngày 17/5/1960, tại thị xã Thanh Hóa; dự Đại hội có 92 đại biểu chính thức đại diện cho 37 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 1960: “Ra sức củng cố và phát huy thắng lợi năm 1958-1959, tăng cường ý chí phấn đấu, tăng cường củng cố, xây dựng cơ sở và sự đoàn kết nhất trí trong Đảng bộ, tranh thủ vươn lên hàng đầu, kiên quyết phấn đấu hoàn thành vượt mức và trước thời hạn kế hoạch Nhà nước năm 1960, đưa phong trào Thị xã tiến lên mạnh mẽ, vững chắc và toàn diện…”.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa II gồm 11 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Đặng Văn Bôi được bầu giữ chức Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban Hành chính Thị xã, đồng chí Hồ Văn Huấn giữ chức Phó Bí thư. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Tỉnh, gồm 5 đồng chí chính thức và 1 đồng chí dự khuyết.

Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ  III (1961-1962)

Phát huy thắng lợi của ba năm cải tạo xã hội chủ nghĩa, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã lần thứ II (1960), tình hình trong Thị xã có những chuyển biến cách mạng sâu sắc.

Từ ngày 4 đến ngày 8/4/1961, Đảng bộ Thị xã Thanh Hóa triệu tập Đại hội đại biểu lần thứ III. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Thị xã đã không ngừng phát động nhiều phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân; tiếp tục tăng cường quan hệ sản xuất mới, đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp, củng cố an ninh-quốc phòng và chăm lo đời sống nhân dân.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III gồm 13 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ đã họp Hội nghị bầu Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí, do đồng chí Hồ Văn Huấn làm Bí thư; đồng chí Trần Trọng Tài làm Phó Bí thư.

Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ  IV (1962-1963)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ III, trong năm 1961 và những tháng đầu năm 1962, Thị xã đã có bước chuyển biến tích cực về cải tạo XHCN, hoàn thiện một bước quan hệ sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội.

Từ ngày 10 đến 14-7-1962, Đảng bộ Thị xã tiến hành Đại hội Đảng bộ lần thứ IV.

Đại hội đề ra phương hướng nhiệm vụ: “Ra sức phát huy những thành tích đạt được, dựa vào những thuận lợi và nhân tố mới của phong trào hợp tác hóa, phong trào thi đua yêu nước của quần chúng, tiếp tục cải tạo và hoàn thiện quan hệ sản xuất mới, trên cơ sở nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa, tinh thần hợp tác tương trợ, đưa các cơ sở sản xuất, các ngành kinh tế phát triển với tinh thần cần kiệm, tự lực cánh sinh, nâng cao trình độ quản lý tổ chức kỹ thuật, tăng cường tích lũy vốn, tăng thêm thiết bị kỹ thuật, tăng năng suất lao động, đảm bảo chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, đẩy mạnh phát triển sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, phát triển văn hóa – giáo dục, giữ vững trật tự, trị an, củng cố quốc phòng… đưa phong trào thi đua sản xuất phát triển, thúc đẩy từng bước công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện thắng lợi từng bước kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất…”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IV gồm 13 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết; đồng chí Hồ Văn Huấn được bầu lại làm Bí thư.

 Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ  V (1964-1967)

Vào thời điểm Đảng bộ và nhân dân Thị xã đang ra sức thi đua hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1964 và tiến tới hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất xây dựng chủ nghĩa xã hội trên quê hương, đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã lần thứ V đã diễn ra từ ngày 24 đến 26-6-1964. Về dự Đại hội có 120 đại biểu chính thức, thay mặt cho 1.474 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội đề ra Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ tới là: “Quán triệt tinh thần Nghị quyết của Trung ương, tinh thần nhiệm vụ kế hoạch năm 1964, đảm bảo các nhiệm vụ chủ yếu là giải quyết vấn đề lao động, lương thực, xuất khẩu, lưu thông phân phối và tinh thần một năm hoàn thành kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, kết hợp với khả năng tình hình địa phương, giáo dục sâu sắc về giác ngộ xã hội chủ nghĩa, về quan điểm đấu tranh giai cấp, quan điểm cần kiệm xây dựng Tổ quốc và đấu tranh thống nhất nước nhà. Phát huy tinh thần dũng cảm cách mạng, tinh thần tự lực cánh sinh, khắc phục vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc kế hoạch Nhà nước năm 1964 và kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng đảm bảo là hạt nhân lãnh đạo thắng lợi mọi phong trào cách mạng của nhân dân thị xã Thanh Hóa…”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa V, gồm 13 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Đặng Văn Bôi được bầu giữ chức Bí thư, đồng chí Hồ Văn Huấn giữ chức Phó Bí thư.

Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ VI (1967-1969)

Trong lúc Đảng bộ và quân dân Thị xã đang sôi nổi thi đua đẩy mạnh các phong trào chiến đấu, sản xuất, giao thông vận tải, với ý chí quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã lần thứ VI được tiến hành từ ngày 5 đến ngày 8/9/967 tại xã Đông Tiến (huyện Đông Sơn) là nơi sơ tán của cơ quan Thị ủy. Về dự Đại hội có 117 đại biểu thay mặt cho 914 đảng viên của 61 Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc.

“Phát huy kinh nghiệm tốt qua 3 năm chống Mỹ, cứu nước, trong gian khổ khói lửa, đặt cao hơn nữa công tác chính trị tư tưởng và tổ chức. Đặc biệt là tập trung xây dựng cơ sở Đảng vững mạnh, tích cực hơn nữa việc cải tiến tác phong lãnh đạo và chỉ đạo, công tác, thực sự mở rộng dân chủ, đi sâu phát động quần chúng, giáo dục cán bộ, quần chúng tinh thần quyết tâm cao, tinh thần tiến công cách mạng, không ngừng ra sức vượt mọi khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác khác. Đặc biệt kiên quyết tập trung toàn lực đẩy mạnh sản xuất phát triển đưa phong trào tiến lên” (trích văn kiện đại hội; phần nói về phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới).

Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ VI đã gửi Thư tới Ủy ban Dân tộc giải phóng và toàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Thị xã Hội An, thể hiện tình cảm Bắc-Nam ruột thịt, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân Thị xã Thanh Hóa “quyết đem hết trí tuệ, sức lực hoàn thành tất cả mọi nhiệm vụ mà Tổ quốc giao”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa VI gồm 19 đồng chí, đồng chí Hồ Văn Huấn được bầu làm Bí thư; đồng chí Trần Trọng Tài làm Phó Bí thư (Chủ tịch Ủy ban hành chính Thị xã).

 

(Còn nữa) – BBT