Những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương khóa XII

  09:24 !! 09/10/2019

Nội dung chương trình Hội nghị TW 11 có ý nghĩa quan trọng đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2019-2020 cũng như cả nhiệm kỳ và tổ chức thành công Đại hội Đảng lần XIII.

[Infographics] - Những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương khóa XII

Theo Báo Thanh Hóa