10 việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm từ 1/7/2019

  09:00 !! 17/05/2019

Nhũng nhiễu trong giải quyết công việc, người đứng đầu cơ quan không được bố trí người thân ruột thịt làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ… là những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

Theo Báo Thanh Hóa